RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

Nr. crt.

Nr. decizie

şi data pronunţării

Publicată în Monitorul Oficial

Materia

Obiectul

1.

Decizia nr. 1/15.01.2007 vizualizare

81/01.02.2008

Penal

Încadrarea juridică a faptei de ucidere din culpă săvârşită cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică care depăşeşte limita legală

2.

Decizia nr. 2/15.01.2007 vizualizare

81/01.02.2008

Procedură civilă

Compatibilitatea de a participa la judecarea cererii de revizuire sau a contestaţiei în anulare a judecătorului care a soluţionat anterior fondul cauzei

3.

Decizia nr. 3/15.01.2007 vizualizare

732/30.10.2007

Procedură civilă

(dreptul familiei)

Competenţa de soluţionare în primă instanţă a cererilor privind măsura de protecţie alternativă a tutelei copilului

4.

Decizia nr. 5/15.01.2007 vizualizare

732/30.10.2007

Contencios administrativ

Deducerea taxei pe valoare adăugată şi diminuarea bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative nu conţin informaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare la data efectuării operaţiunii

5.

Decizia nr. 6/15.01.2007 vizualizare

327/15.05.2007

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, precum şi a dispoziţiilor art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002

6.

Decizia nr. 7/05.02.2007 vizualizare

732/30.10.2007

Procedură penală

Compatibilitatea judecătorului care a participat în cursul urmăririi penale la judecarea recursului împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea ori prelungirea măsurii arestării preventive, de a judeca un nou recurs având ca obiect o altă încheiere prin care s-a dispus în faza de urmărire penală cu privire la măsura arestării preventive în aceeaşi cauză

7.

Decizia nr. 8/05.02.2007 vizualizare

733/30.10.2007

Penal

Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive stabilite pentru infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave

8.

Decizia nr. 11/05.02.2007 vizualizare

733/30.10.2007

Civil

Aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, referitoare la posibilitatea repunerii în termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renunţat la moştenire

9.

Decizia nr. 12/05.02.2007 vizualizare

733/30.10.2007

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003

10.

Decizia nr. 13/05.02.2007 vizualizare

733/30.10.2007

Procedură civilă

Consecinţele lipsei din minuta întocmită cu ocazia deliberării a menţiunii „pronunţată în şedinţă publică”

11.

Decizia nr. 14/05.02.2007 vizualizare

733/30.10.2007

Procedură civilă

Competenţa materială şi teritorială de soluţionare a contestaţiei la executarea silită şi a contestaţiei împotriva unui titlu executoriu fiscal

12.

Decizia nr. 15/05.02.2007 vizualizare

764/12.11.2007

Comercial

Stabilirea competenţei de soluţionare a contestaţiilor la executare având ca obiect hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigii comerciale

13.

Decizia nr. 16/19.03.2007 vizualizare

542/17.07.2008

Penal

Raportul dintre infracţiunea de proxenetism, prevăzută în art. 329 din Codul penal, şi infracţiunea de trafic de persoane, prevăzută în art. 12 din Legea nr. 678/2001

14.

Decizia nr. 17/19.03.2007 vizualizare

542/17.07.2008

Procedură penală

Inadmisibilitatea căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în temeiul art. 2781 alin. (8) lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

15.

Decizia nr. 18/19.03.2007 vizualizare

542/17.07.2008

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b) din Codul penal în concurs cu cele ale art. 37 lit. a) din acelaşi cod

16.

Decizia nr. 19/19.03.2007 vizualizare

503/03.07.2008

Penal

Încadrarea juridică a faptei cetăţeanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autorităţii unui stat străin

17.

Decizia nr. 20/19.03.2007 vizualizare

764/12.11.2007

Procedură civilă (contencios administrativ)

Competenţa instanţei de judecată de a soluţiona pe fond acţiunea persoanei îndreptăţite în cazul refuzului nejustificat al entităţii deţinătoare de a răspunde la notificarea părţii interesate

18.

Decizia nr. 21/19.03.2007 vizualizare

113/13.02.2008

Civil

Aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998, precum şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004

19.

Decizia nr. 22/19.03.2007 vizualizare

113/13.02.2008

Contencios administrativ şi fiscal

Consecinţele nerespectării cerinţelor înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 referitoare la nerespectarea de către agentul constatator, în momentul încheierii procesului - verbal, a obligaţiei de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare

20.

Decizia nr. 23/19.03.2007 vizualizare

123/15.02.2008

Comercial

Natura juridică a acţiunii în regres exercitată de asigurător împotriva persoanelor culpabile de producerea unui accident

21.

Decizia nr. 24/16.04.2007 vizualizare

772/14.11.2007

Penal

Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi în cazul inculpaţilor cetăţeni străini

22.

Decizia nr. 25/16.04.2007 vizualizare

574/30.07.2008

Penal

Modul de calcul al fracţiunilor din pedepsele aplicate care trebuie executate pentru acordarea liberării condiţionate în cazul unor infracţiuni săvârşite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 140/1996

23.

Decizia nr. 26/16.04.2007 vizualizare

772/14/11.2007

Procedură penală

Competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect infracţiunile prevăzute în art. 331 -352 din Codul penal, precum şi alte infracţiuni în legătură cu îndatoririle de serviciu, comise de personalul militar al fostei Direcţii Generale a Penitenciarelor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 293/2004

24.

Decizia nr. 27/16.04.2007 vizualizare

772/14.11.2007

Procedură penală

Efectele asistării învinuitului sau inculpatului în cadrul procesului penal de persoane care nu au dobândit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995

25.

Decizia nr. 28/16.04.2007 vizualizare

570/29.07.2008

Procedură penală

Admisibilitatea căii de atac a recursului declarat împotriva hotărârii instanţei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului la procuror în vederea refacerii actului de sesizare

26.

Decizia nr. 29/16.04.2007 vizualizare

772/14.11.2007

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 192 din Codul de procedură penală în cazul respingerii cererii de înlocuire a măsurii internării medicale cu obligarea la tratament medical, formulată de persoana internată

27.

Decizia nr. 30/16.04.2007 vizualizare

763/12.11.2007

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 449 din Codul de procedură penală în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de un inculpat minor căruia i s-au aplicat atât pedepse, cât şi măsuri educative

28.

Decizia nr. 31/16.04.2007 vizualizare

772/14.11.2007

Penal

Încadrarea juridică a faptei de pătrundere într-o locuinţă sau dependinţe ale acesteia ori într-o curte sau într-un loc împrejmuit care ţine de domiciliul persoanei, urmată de săvârşirea unei tâlhării

29.

Decizia nr. 32/16.04.2007 vizualizare

772/14.11.2007

Procedură civilă (contencios administrativ)

Termenul în care poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ hotărârea Comisiei pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999

30.

Decizia nr. 33/16.04.2007 vizualizare

772/14.11.2007

Procedură civilă

Admisibilitatea recursului declarat împotriva deciziilor pronunţate de către instanţele de apel prin care s-au anulat în tot sau în parte procedura urmată şi hotărârea apelată, cu reţinerea cauzei spre judecare

31.

Decizia nr. 34/07.05.2007 vizualizare

764/12.11.2007

Procedură penală

Căile ordinare de atac care se pot exercita împotriva hotărârilor pronunţate în materia reabilitării după intrarea în vigoare a Legii nr. 356/2006

32.

Decizia nr. 36/07.05.2007 vizualizare

715/23.10.2007

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 în raport cu prevederile art. I pct. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000

33.

Decizia nr. 37/07.05.2007 vizualizare

752/06.11.2007

Procedură civilă

(dreptul familiei)

Competenţa de soluţionare a cererii formulate de partea interesată pentru numirea unui curator special

34.

Decizia nr. 38/07.05.2007 vizualizare

764/12.11.2007

Procedură civilă

(comercial)

Punerea în executare a hotărârilor date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială care sunt executorii potrivit art. 7208 din Codul de procedură civilă

35.

Decizia nr. 39/07.05.2007 vizualizare

833/05.12.2007

Procedură civilă

Aplicarea dispoziţiilor art. 302^1 alin. (1) lit. d), raportate la art. 316 din Codul de procedură civilă referitor la consecinţele lipsei semnăturii părţii de pe cererea de recurs

36.

Decizia nr. 40/07.05.2007 vizualizare

763/12.11.2007

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii în legătură cu daunele morale pretinse de salariaţi în cadrul litigiilor de muncă referitoare la atragerea răspunderii patrimoniale a angajatorilor

37.

Decizia nr. 41/07.05.2007 vizualizare

833/05.12.2007

Civil

Persoanele care beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute în art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999

38.

Decizia nr. 48/04.06.2007 vizualizare

574/30.07.2008

Procedură penală

Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală în cazul plângerii formulate împotriva rezoluţiei, ordonanţei sau dispoziţiei din rechizitoriu de neîncepere a urmăririi penale sau de clasare

39.

Decizia nr. 49/04.06.2007 vizualizare

775/15.11.2007

Procedură penală

Încadrarea juridică a faptei de trafic de persoane comisă asupra mai multor persoane în aceleaşi condiţii de loc şi de timp

40.

Decizia nr. 50/04.06.2007 vizualizare

775/15.11.2007

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 631 din Codul penal referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii

41.

Decizia nr. 51/04.06.2007 vizualizare

769/13.11.2007

Penal

Aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi în cazul condamnării inculpaţilor minori

42.

Decizia nr. 52/04.06.2007 vizualizare

140/22.02.2008

Procedură civilă (contencios administrativ)

Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 16 şi următoarele din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, privind procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor, în cazul deciziilor/dispoziţiilor emise anterior intrării în vigoare a acestei legi

43.

Decizia nr. 53/04.06.2007 vizualizare

769/13.11.2007

Civil

Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 în cazul acţiunilor având ca obiect imobile expropriate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001

44.

Decizia nr. 54/04.06.2007 vizualizare

138/22.02.2008

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, referitor la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia anticipată, respectiv pensia anticipată parţială, cu indemnizaţia prevăzută în art. 34 din Legea nr. 393/2004

45.

Decizia nr. 55/04.06.2007 vizualizare

138/22.02.2008

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Abrogarea art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

46.

Decizia nr. 57/24.09.2007 vizualizare

283/11.04.2008

Procedură penală

Plângerea formulată împotriva altor măsuri şi acte ale procurorului decât cele de netrimitere în judecată

47.

Decizia nr. 58/24.09.2007 vizualizare

574/30.07.2008

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi pct. 2 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală în cazul în care partea vătămată este un minor

48.

Decizia nr. 59/24.09.2007 vizualizare

274/07.04.2008

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 61 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 78/2000, precum şi a dispoziţiilor art. 255 alin. 3 şi 5 din Codul penal

49.

Decizia nr. 60/24.09.2007 vizualizare

574/30.07.2008

Procedură penală

Inadmisibilitatea cererii de revizuire care se întemeiază pe alte motive decât cazurile prevăzute de art. 394 din Codul de procedură penală

50.

Decizia nr. 61/24.09.2007 vizualizare

274/07.04.2008

Procedură fiscală

Aplicarea art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)] din Codul de procedură fiscală raportat la art. 191 alin. (2) [devenit art. 221 alin. (2)] din acelaşi cod

51.

Decizia nr. 62/24.09.2007 vizualizare

276/08.04.2008

Procedură civilă

Aplicarea dispoziţiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, referitoare la admisibilitatea recursului împotriva ordonanţei preşedinţiale prin care a fost respinsă cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a acţionarilor

52.

Decizia nr. 64/15.10.2007 vizualizare

537/16.07.2008

Procedură penală

Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală pentru petenţi sau intimaţi în cauzele care au ca obiect plângerile formulate în condiţiile art. 2781 din acelaşi cod

53.

Decizia nr. 65/15.10.2007 vizualizare

537/16.07.2008

Procedură penală

Durata maximă a măsurii arestării preventive care poate fi dispusă în cazul reluării urmăririi penale după restituirea cauzei la procuror cu menţinerea acestei măsuri

54.

Decizia nr. 66/15.10.2007 vizualizare

537/16.07.2008

Penal

Înţelesul sintagmei "vătămarea integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane" conţinută în dispoziţiile art. 89 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

55.

Decizia nr. 67/15.10.2007 vizualizare

537/16.07.2008

Procedură penală

Stabilirea momentului examinării îndeplinirii cumulative a tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru admiterea cererii de liberare condiţionată

56.

Decizia nr. 68/15.10.2007 vizualizare

539/17.07.2008

Procedură penală

Calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor pronunţate în temeiul art. 285 teza I din Codul de procedură penală

57.

Decizia nr. 69/15.10.2007 vizualizare

539/17.07.2008

Procedură penală

Compunerea completului de judecată care soluţionează declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, în raport cu faza procesuală în care acestea au fost formulate

58.

Decizia nr. 70/15.10.2007 vizualizare

539/17.07.2008

Procedură penală

Posibilitatea contopirii de către instanţele de control judiciar a pedepsei aplicate pentru infracţiunea care a făcut obiectul judecăţii cu pedepse aplicate infracţiunilor concurente pentru care există o condamnare definitivă

59.

Decizia nr. 71/15.10.2007

vizualizare

539/17.07.2008

Procedură penală

Competenţa de soluţionare a plângerii formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală

60.

Decizia nr. 72/15.10.2007 vizualizare

685/07.10.2008

Procedură civilă

Lipsa calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în cauzele care au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996

61.

Decizia nr. 74/05.11.2007 vizualizare

545/18.07.2008

Penal

Stabilirea modului de aplicare a pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a) - c) din Codul penal

62.

Decizia nr. 75/05.11.2007

vizualizare

545/18.07.2008

Penal

Termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate minorului

63.

Decizia nr. 76/05.11.2007 vizualizare

545/18.07.2008

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 145 şi 1451 din Codul de procedură penală, referitor la luarea măsurilor preventive constând în obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara, ulterior sesizării instanţei prin rechizitoriu

64.

Decizia nr. 77/05.11.2007 vizualizare

553/22.07.2008

Contencios administrativ

Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 34 alin. (2) [(devenit art. 35 alin. (2)] din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici

65.

Decizia nr. 78/05.11.2007 vizualizare

553/22.07.2008

Contencios administrativ

Aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 raportate la art. 60 alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 şi 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

66.

Decizia nr. 79/05.11.2007 vizualizare

570/29.07.2008

Procedură civilă

(civil)

Aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995, referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite, a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol

67.

Decizia nr. 80/05.11.2007 vizualizare

553/22.07.2008

Comercial

Aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, coroborate cu prevederile art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată

68.

Decizia nr. 81/10.12.2007 vizualizare

780/21.11.2008

Penal

Sintagma "pedeapsa care se execută" conţinută în dispoziţiile art. 269 alin. 3 din Codul penal

69.

Decizia nr. 82/10.12.2007 vizualizare

780/21.11.2008

Procedură penală

Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea plângerii formulate în condiţiile art. 2781 din Codul de procedură penală, în cazul respingerii acesteia

70.

Decizia nr. 83/10.12.2007 vizualizare

780/21.11.2008

Procedură penală

Instanţa competentă să judece cererea de reabilitare, în caz de modificare a normelor de competenţă

71.

Decizia nr. 84/10.12.2007 vizualizare

697/14.10.2008

Procedură civilă (comercial)

Instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului în cauzele comerciale

72.

Decizia nr. 85/10.12.2007 vizualizare

685/07.10.2008

Procedură civilă

(comercial)

Competenţa materială de soluţionare a acţiunilor în anularea incidentelor de plăţi înscrise în Fişierul naţional de incidente de plăţi

73.

Decizia nr. 86/10.12.2007 vizualizare

697/14.10.2008

Civil

Dispoziţiile legale aplicabile în situaţia prescripţiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996

74.

Decizia nr. 87/10.12.2007 vizualizare

696/13.10.2008

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 92/1992 şi ale art. 78 din Legea nr. 303/2004Ultima actualizare: 24 May 2012
eXTReMe Tracker