RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

Nr. crt.

Nr. decizie

şi data pronunţării

Publicată în Monitorul Oficial

 

Materia

 

Obiectul

 

Anul 2011 – Secţiile Unite

1.                 

Decizia nr. 1/17.01.2011

vizualizare

495/12.07.2011

Penal

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal

2.                 

Decizia nr. 2/17.01.2011

vizualizare

372/27.05.2011

 

 

Procedură penală

Legitimarea procesuală activă a procurorului de a formula acţiunea civilă pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris falsificat, în cazul în care acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o soluţie de netrimitere în judecată

3.                 

Decizia nr. 3/17.01.2011

vizualizare

372/27.05.2011

Procedură civilă

Interpretarea si aplicarea dispoziţiilor art. 5803 din Codul de procedură civilă, raportate la art. 373 1, art. 387, art. 572 si art. 5802 din acelaşi cod

4.                 

Decizia nr. 4/17.01.2011

vizualizare

379/31.05.2011

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Interpretarea si aplicarea dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti

 

Anul 2011 – Complet RIL

1.                 

Decizia nr. 2/04.04.2011

vizualizare

365/25.05.2011

Procedură civilă

Calitatea procesuală pasivă a statului român în acţiunile având ca obiect constatarea calităţii de unic moştenitor asupra unei mase succesorale

2.                 

Decizia nr. 3/04.04.2011

vizualizare

350/19.05.2011

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

3.                 

Decizia nr. 4/04.04.2011

vizualizare

349/19.05.2011

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de calculare a pensiilor din sistemul public

4.                 

Decizia nr.

5/04.04.2011

vizualizare

350/19.05.2011

Procedură civilă (comercial)

 

Soluţia pe care trebuie să o dea instanţa învestită cu soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii judecătorului sindic de respingere a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, în cazul admiterii căii de atac

5.                 

Decizia nr. 6/09.05.2011

vizualizare

444/24.06.2011

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în cazul concedierilor din motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii

6.                 

Decizia nr. 7/09.05.2011

vizualizare

447/27.06.2011

Procedură penală

Interpretarea dispoziţiilor art. 274 alin. (2 ) teza I din Codul de procedură penală

7.                 

Decizia nr. 8/06.06.2011 vizualizare

727/14.10.2011

Procedură penală

inexistenţa incompatibilităţii judecătorului care a participat la judecarea recursului împotriva încheierii prin care s-a soluţionat propunerea de luare sau prelungire a măsurii arestării preventive în cursul urmăririi penale să judece cauza în fond, apel sau recurs

8.                 

Decizia nr. 9/06.06.2011 vizualizare

717/12.10.2011

Procedură penală

Stabilirea remediului procesual al hotărârilor definitive de condamnare a unor persoane sub o identitate nereală

9.                 

Decizia nr. 10/19.09.2011

vizualizare

786/04.11 2011

Litigii de muncă şi asigurări sociale

 

Chemarea în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice în litigiile vizând acordarea unor drepturi de natura salarială personalului bugetar sau a ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar

10.             

Decizia nr. 12/19.09.2011 vizualizare

 

789/07.11.2011

Civil

Efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1358/2010 şi nr. 1360/2010 prin care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

11.             

Decizia nr. 13/19.09.2011

vizualizare

794/09.11.2011

Procedură penală

Calitatea procesuală a Agenţiei Naţionale de Integritate de a formula plângere în conformitate cu dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală

12.             

Decizia nr.

14/17.10.2011 vizualizare

821/21.11.2011

Penal

Sesizarea instanţei în vederea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei sau a suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile

13.             

Decizia nr. 15/17.10.2011 vizualizare

827/22.11.2011

Procedură civilă

Calitatea procesuală activă a Regiei Naţionale a Pădurilor „Romsilva” în cadrul acţiunilor privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere

1.                   

Decizia nr. 16/17.10.2011

 vizualizare

919/23.12.2011

Civil

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 136 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.                   

Decizia nr. 17/17.10.2011

 vizualizare

886/14.12.2011

Penal

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1608a alin.(2) teza a II-a  şi alin. (6) teza a II-a din Codul de procedură penală

3.                   

Decizia nr. 18/17.10.2011

 vizualizare

892/16.12.2011

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a ) din Legea nr. 57/1994

14.             

Decizia nr. 19/17.10.2011 vizualizare

824/22.11.2011

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 57/1994

15.             

Decizia nr. 20/17.10.2011 vizualizare

822/21.11.2011

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar în ceea ce priveşte cuantumul indemnizaţiei de concediu de odihnă cuvenit personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

16.             

Decizia nr. 22/17.10.2011

vizualizare

813/17.11.2011

Procedură civilă

Competenţa funcţională a tribunalelor în soluţionarea recursului în materia contestaţiei la executare propriu-zisă conform art. 399 Cod procedură civilă

17.             

Decizia  nr.

23/17.10.2011

vizualizare

791/08.11.2011

Civil

Interpretarea sintagmei „în condiţiile legii” din cuprinsul Legii nr. 1/2000 referitor la trecerea unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în favoarea foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora

18.             

Decizia  nr.

24/14.11.2011

vizualizare

nepublicată

Contencios administrativ şi fiscal

1. Admisibilitatea acţiunii având ca obiect obligarea Instituţiei Prefectului prin serviciul de specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand achiziţionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără plata taxei de poluare prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2008 şi fără parcurgerea procedurii de contestare a obligaţiei fiscale prevăzută de art.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2008;

2. Aplicabilitatea dispoziţiilor vizând procedura de contestare prevăzută de art.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2008 raportat la art.205-218 din Codul de procedură fiscală în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare întemeiate pe dispoziţiile art.117 alin.1 lit.d din acelaşi cod

19.             

Decizia  nr.

25/14.11.2011

vizualizare

nepublicată

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicabilitatea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică în cazul magistraţilor

20.             

Decizia  nr.

26/14.11.2011

vizualizare

nepublicată

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1 alin.1 şi art.6 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului prevăzută de art.1 alin.1 din ordonanţă

21.             

Decizia  nr.

27/14.11.2011

vizualizare

nepublicată

Civil

1. Calitatea procesuală pasivă a Statului Român în cazul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 26 alin. 3 din Legea nr.10/2001, republicată, prin care se solicită obligarea Statului Român să acorde despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate în mod abuziv;

2. Admisibilitatea acţiunilor în acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005, îndreptate direct împotriva Statului Român, întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi ale art. 13 din această ConvenţieUltima actualizare: 28 May 2012
eXTReMe Tracker