RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

NR. CRT.

MONITORUL OFICIAL

HOTĂRÂREA

MATERIA

 

 

OBIECTUL118/21.01.2013

 

Decizia

 nr. 1/21.01.2013

 

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr. 62/2011) stabileşte că organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat.2.

313/30.05.2013
Decizia
nr. 2/18.02.2013

Civil
Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.XXII alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cu referire la aplicarea dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în privinţa proceselor începute înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ3.


188/03.04.2013

Decizia

 nr. 3/18.02.2013

Civil

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea  nr. 85/1992, republicată, privind vânzarea locuinţelor construite din  fondurile statului sau ale unităţilor economice ori bugetare de stat aflate la data opţiunii chiriaşului în patrimoniul unei societăţi comerciale cu capital integral privat, ca urmare a procesului de privatizare
4.


226/19.04.2013

Decizia

nr. 4/18.03.2013

Civi

Aplicarea dispoziţiilor Noului Cod civil asupra cererilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti urmare divorţului, cereri formulate anterior datei de 01 octombrie 2011, data intrării în vigoare a Noului Cod civil şi aflate, în prezent, pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac
5.
   
 
  280/17.05.2013
Decizia 

nr. 5/15.04.2013
Civil
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor  art. 31 alin. (1) art. 33 alin. (4) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 725 alin. (1) şi  (4) C.pr.civ.  cu referire la  efectele modificării pe cale legislativă a valorii prag prevăzute de art. 3 pct.12 din Legea nr. 85/2006, stabileşte că judecătorul sindic va analiza îndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa creanţei în cuantumul prevăzut de lege prin raportare la momentul introducerii cererii de deschidere a procedurii

6.
245/29.04.2013

Decizia

nr. 6/15.04.2013

Civil
Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, modificată şi completată, cu referire la bunurile confiscate prin hotărâri de condamnare sau ca efect al măsurilor administrative cu caracter politic, care pot fi restituite prin echivalent7.


263/10.05.2013
Decizia

nr. 7/15.04.2013
Civil
Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 460 alin. (1) din Codul de procedură civilă, referitor la natura juridică a termenului de 3 luni, prevăzut la dispoziţia creditorului, debitorului sau organului de executare cu validarea popririi.


8.

581/12.09.2013
Decizia

nr.  8/110.06.2013

Stabileşte că acţiunea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui imobil are caracterul unei acţiuni personale imobiliare. Competenţa teritorială de soluţionare a unei astfel de acţiuni, înregistrată înainte de 15.02.2013, se determină în condiţiile art. 5, 7 şi respectiv, art. 10 pct.1 din Codul de procedură civilă în vigoare la data înregistrării cererii


9
.

464
/26.07.2013
Litigii de muncă şi asigurări sociale
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2011, aprobat prin Legea nr. 109/2012, stabileşte că sunt supuse revizuirii şi pensiile prevăzute de art.1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, care au făcut obiectul recalculării conform prevederilor aceleiaşi legi, atunci când deciziile de recalculare emise în temeiul Legii nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi al H.G. nr. 737/2010 au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, fiind menţinut cuantumul pensiei anterioare, fără a se putea reţine puterea de lucru judecat a acestor din urmă hotărâri 10.


450
/23.07.2013

Decizia

nr. 10/10.06.2013

Contravenţional Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I, raportat la art. 14 alin.(1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la caracterul alternativ sau subsidiar al  celor  două modalităţi de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională şi a înştiinţării de plată11.


460
/25.07.2013

Decizia


nr. 11/10.06.2013
Litigii de muncă şi asigurări sociale Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. (5) raportat la art. 250 C. muncii cu privire la posibilitatea: instanţei de judecată sesizată cu o contestaţie împotriva deciziei prin care s-a luat o măsură disciplinară împotriva salariatului de a înlocui sancţiunea aplicată cu o altă sancţiune disciplinară aplicată de către angajator12.


458
/24.07.2013

Decizia

nr. 1 2/10.06.2013

Civil Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 3 lit. o) din Legea nr.146/1997, cu completările şi modificările ulterioare, cu referire la art. 3731 C.pr.civ., republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ori, după caz, la art. 665 din Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C/1999, în ceea ce priveşte modul de timbrare a cererii de încuviinţare a  executării silite în situaţiile pluralităţii de creditori şi/sau de titluri executorii13.


674/1.11-2013
Decizia

nr. 13/16.09.2013

 Civil

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism şi documentaţiile de urbanism prevăzute în art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art. 29 şi 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
14.


655/25.10.2013
Procedură civilă

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 312 alin. (4) din Codul procedură civilă de la 1865, în procesele începute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în cazul rejudecării cauzei la un alt termen de judecată decât la cel la care s-a dispus admiterea recursului şi casarea cu reţinere a hotărârii atacate de către curţile de apel şi tribunale, prevederile art. 305 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile

15.760
/6.12.2013

Decizia


nr. 15/14.10.2013

Penal

interpretarea şi aplicarea art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 (acces fără drept la un sistem informatic), determinat de diferenţierea practică între:

- montarea la ATM a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia;

- folosirea la bancomat a cardului falsificat ori chiar a celui autentic, fără acordul titularului său16.


12/9.01.2014
Decizia

nr.16/18.11.2013
penal
interpretarea dispoziţiilor art. 320^1 alin. 7 fraza a II-a din Codul de procedură penală, într-un proces penal având ca obiect o pluralitate de infracţiuni (concurs) în a cărei alcătuire intră şi o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă, iar săvârşirea tuturor infracţiunilor este recunoscută de către inculpat

17.

35/16.01.2014

  
penal

încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă

18.


12/9.01.2014
Decizia

nr.18/18.11.2013
Penal

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, în sensul dacă se dispune    prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în anexa Legii nr. 76/2008 şi în ipoteza în care executarea acesteia este suspendată condiţionat sau sub supraveghere.

19.
45/20.01.2014
Decizia
nr. 19/18.11.2013


procedură civilă
  interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1) şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în referire la timbrarea cererilor prin care cheltuielile de judecată sunt solicitate pe cale separată
21.
37/16.01.2014
Decizia
nr. 21/18.11.2013
conflicte de muncă şi asigurări sociale

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, raportate la art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru anul 2010 personalului din sectorul bugetar22.


790/
16.12.2013
nr. 22/18.11.2013
conflicte de muncă şi asigurări sociale interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, stabileşte că indemnizaţiile lunare reparatorii şi indemnizaţiile lunare prevăzute de Legea nr. 341/2004 se calculează, în anul 2011, prin aplicarea coeficientului de 15% asupra cuantumului indemnizaţiei aflat în plată în luna octombrie 2010Ultima actualizare: 28 Jan 2014
eXTReMe Tracker