RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

NR. CRT.

MONITORUL OFICIAL

DECIZIA

MATERIA

 

OBIECTUL

 

1.

258/6.04.2016

1 /15.02.2016

penal

" interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală, s-a stabilit că în  cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitatea de parte responsabilă civilmente şi are obligaţia de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracţiune, în limitele stabilite în contractul de asigurare prin dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă".

 
2.
263/7.04.2015
2/15.02.2016
L.M.A.S.
"calitatea procesuală pasivă în litigiile în care se solicită fie reconstituirea vechimii în muncă, fie constatarea încadrării activităţii desfăşurate anterior anului 2001 în grupele I şi sau a II-a de muncă, atunci când societatea angajatoare nu mai există, fiind dizolvată li radiată, iar funcţia lichidatorului a încetat".
 
3.
405/30.05.2016
3/04.04.2016
Executarea pedepselor
şi a
măsurilor privative de libertate
"interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006, actual art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal în ceea ce priveşte posibilitatea înfiinţării popririi asupra veniturilor realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate pentru executarea unor creanţe fiscale, altele decât despăgubirile civile, la care au fost obligate prin hotărârile de condamnare"  
4.
418/2.06.2016 4/4.04.2016
penal

„interpretarea şi aplicarea  disp. art. 18/1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 şi art. 215 alin. (1), (2) şi (3)  din Codul penal anterior, respectiv art. 306 din Codul penal în vigoare, în ipoteza unui prejudiciu produs în aceeaşi cauză atât bugetului Uniunii Europene  sau bugetelor administrate de aceasta  ori în numele ei, cât şi bugetului de stat, respectiv dacă infracţiunea  de folosire sau prezentare de documente  ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea  pe nedrept de fonduri din bugetul general al  U.E. sau din bugetele administrate de aceasta  ori in numele ei, se va reţine, într-o primă ipoteză, singură, ca infracţiune unică, sau într-o a doua ipoteză, în concurs ideal cu infracţiunea de înşelăciune,în cazul în care legea veche este mai favorabilă, în cazul în care legea veche este mai favorabilă, respectiv cu infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri, în cazul în care legea nouă este mai favorabilă sau a fapta a săvârşită  sub imperiul ei”.

 
5.
493/1.07.2016
5/16.05.2016
penal
"interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, în ipoteza inculpaţilor minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal".
 
6.
492/30.06.2016
6/16.05.2016
penal
"stabilirea întinderii efectelor Deciziei nr. 732 din 16 decembrie 2014 a Curţii Constituţionale a României, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu referire la infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul penal."
 
7.
461/22.06.2016
7/16.05.2016
civil

"interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor  art.127 alin.(1) şi (3) C.pr.civ. privind interpretarea sintagmei „instanţa la care îşi desfăşoară activitatea”.

 
8.
480/20.06.2016
8/28.06.2016
civil
"interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 şi 3 şi art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cu referire la problema de drept privind obligarea executorului judecătoresc la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi ori cererea a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de către terţul poprit sau de către debitor"
 
9.
505/5.07.2016
10/23.05.2016
CAF
"interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, instanța competentă să soluționeze cererile pentru acordarea de despăgubiri și restabilirea situației anterioare discriminării sau anularea situației create prin discriminare este judecătoria sau tribunalul, după caz, ca instanțe de drept civil, în raport cu obiectul învestirii și valoarea acestuia, cu excepția cererilor în care discriminarea a survenit în contextul unor raporturi juridice guvernate de legi speciale și în care protecția drepturilor subiective se realizează în fața unor jurisdicții speciale, cazuri în care cererile vor fi judecate de aceste instanțe, potrivit dispozițiilor legale speciale"
 

 
10.
763/29.09.2016 13/13.06.2016 L.M.A.S.
„în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea  M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 4 din O.U.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, M.A.I. în calitatea  sa de ordonator principal de credite, nu are calitate procesuală pasivă în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile sau unităţile cu personalitate juridică aflate în  subordinea sa, având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială”  
11.
103/6.02.2017
19/24.10.2016
Drept procesual civil

"Dispoziţiile art. 457 alin. (4) C.pr.civ. nu sunt aplicabile dacă partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii. În ipoteza în care partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate, instanţa de control judiciar va respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, potrivit art. 457 alin. (1) C.pr.civ., în măsura  în care aceasta  nu poate  fi calificată prin aplicarea dispoziţiilor art. 152 raportat la art. 22 alin. (4) C.pr.civ."


12.
1002/13.12.2016
21/21.11.2016
L.M.A.S

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pt. 7 din Legea nr. 390/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) OUG nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) Legea nr. 285/2010. Şi art. 8 din anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011, au dreptul la  sume compensatorii persoanele care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009
Ultima actualizare: 18 Jun 2018
eXTReMe Tracker