RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site


NR.NR. CRT.

MONITORUL OFICIAL

DECIZIA

MATERIA

 

OBIECTUL

1.        

223/31.03.2017

1/30.01.2017

civil

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect anularea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului de încadrare în grad şi tip de handicap a copilului cu dizabilităţi revine tribunalelor - secţiile de contencios administrativ/completele specializate în materia contenciosului administrativ.

2.        

175/10.03.2017

2/30.01.2017

civil

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 414 alin. (1) teza I din Codul de procedură civilă, recursul formulat împotriva încheierii prin care a fost suspendată judecata, precum şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a cauzei este admisibil, indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunţată de instanţă într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă

3.        

245/10.04.2017

3/6.03.2017

civil

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă de la 1865 cu privire la momentul de la care începe să curgă termenul de revizuire.

 

4.        

360/16.05.2017

4/20.03.2017

penal

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în ipoteza săvârşirii infracţiunii de abandon de familie prin neplata, cu rea-credinţă, timp de trei luni, a pensiei de întreţinere datorată mai multor persoane şi stabilită printr-o singură hotărâre judecătorească.

5.        

375/19.05.2017

5/20.03.2017

penal

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 485 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală privind respingerea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în ipoteza în care consimţământul valabil exprimat de inculpat în faza de urmărire penală pentru încheierea acestuia este retras în faţa instanţei de jud

6.        

381/22.05.2017

6/20.03.2017

LMAS

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

7.        

698/29.08.2017

8/15.05.2017

CAF

"tipul hotărârii judecătoreşti, modul de executare şi căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cauze care au ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor, pronunţate în temeiul dispoziţiilor art. 58 şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală".

8.        

988/13.10.2017

9/29.05.2017

LMAS

"interpretarea art. 34 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, respectiv dacă aceste prevederi legale instituie sau nu o procedură prealabilă sesizării instanţelor din cadrul jurisdicţiei muncii cu acţiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiţionale la acestea din urmă.

    Pentru ipoteza unui răspuns în sensul că prevederile legale menţionate nu instituie o procedură prealabilă sesizării instanţelor din cadrul jurisdicţiei muncii cu acţiunile menţionate la pct. 1, iar salariaţii nu au urmat procedura de contestare respectivă, precum şi pentru ipotezele în care instanţa este ţinută să se pronunţe pe fondul acestor pretenţii, deşi această procedură (chiar calificată drept procedură prealabilă) nu a fost urmată, se solicită interpretarea aceloraşi prevederi legale în sensul de a stabili dacă instanţele din cadrul jurisdicţiei muncii pot obliga angajatorii la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiţionale la acestea din urmă".

 

9.        

840/24.10.2017

10/19.06.2017

CAF-LMAS

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare (Legea nr. 176/2010), în vederea stabilirii instanţei competente să soluţioneze acţiunea având ca obiect anularea contractului de muncă sau a contractului civil, formulată de Agenţia Naţională de Integritate, ulterior întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat existenţa unui conflict de interese.

10.     

750/19.09.2017

11/19.06.2017

CAF

"interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din acelaşi act normativ, în sensul stabilirii competenţei funcţionale a agenţilor constatatori (din cadrul poliţiei locale sau poliţiei rutiere), cu incidenţa art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare"

 

11.     

849/26.10.2017

12/19.06.2017

LMAS

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 114 şi art. 116 din acelaşi act normativ

12.     

735/13.09.2017

13/3.07.2017

penal

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală

13.     

908/20.11.2017

14/18.09.2017

penal

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Legea nr. 254/2013).

 

14.     

946/29.11.2017

15/4.09.2017

penal

modul de interpretare a sintagmei "stabilirea caracterului nelegal al arestării preventive" din cuprinsul art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală.

 

15.     

924/24.11.2017

16/18.09.2017

civil

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor în materia electorală.

 

16.     

930/27.11.2017

17/18.09.2017

CAF

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ".

17.     

970/7.12.2017

18/2.10.2017

CAF

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei soluţii faţă de părţile litigiului, precum şi faţă de terţi.

18.     

953/4.12.2017

19/16.10.2017

penal

obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul judecăţii, atunci când din verificările efectuate a rezultat că inculpatul nu are niciun bun în proprietate.

19.     

904/17.11.2017

20/16.10.2017

penal

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală

20.     

 1024/27.12.2017

 21/06.11.2017

 penal

 interpretarea şi aplicarea unitară privind fapta de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în ipoteza  înregistrării unor facturi fiscale şi chitanţe  de plată întocmite  în fals în numele  unor societăţi comerciale care  nu recunosc tranzacţiile sau care au avut în perioada funcţionării comportamentul fiscal asemănător  societăţilor comerciale tip fantomă”, în scopul sustragerii de le îndeplinirea obligaţiilor fiscale, respectiv cu privire la raportul dintre infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c  din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare ( denumită în continuare Legea nr. 241/2005) şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prevăzute de art.322 şi art. 323 din Codul penal.

21.     

43/17.01.2018

22/6.11.2017

penal

 Interpretarea şi aplicarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 (fost art. 313 înainte de republicare), respectiv dacă persoana care a suferit o vătămare corporală poate fi obligată la plata către un spital de urgenţă a cheltuielilor de spitalizare şi tratament medical de care a beneficiat în cadrul unităţii medicale respective, în situaţia în care autorul vătămării:

    a) nu a fost identificat (inclusiv atunci când persoana vătămată nu îi dezvăluie identitatea); sau

    b) atunci când acesta nu răspunde penal (când persoana vătămată nu a formulat sau şi-a retras plângerea penală ori a intervenit împăcarea părţilor sau fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia cerută de legea penală).

    2. în situaţia în care se consideră că, în baza prevederilor legale indicate, persoana care a suferit o vătămare corporală nu poate fi niciodată obligată la plata cheltuielilor de spitalizare şi tratament medical de care a beneficiat către spitalul de urgenţă care i-a acordat asistenţă medicală, se solicită interpretarea aceloraşi prevederi legale în sensul de a stabili în ce condiţii autorul vătămării poate fi obligat la suportarea cheltuielilor de spitalizare şi tratament medical de care a beneficiat persoana vătămată, în situaţiile în care acesta nu răspunde penal (când persoana vătămată nu a formulat sau şi-a retras plângerea penală ori a intervenit împăcarea părţilor sau fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia cerută de legea penală)

22.     

159/19.02.2018

24/6.11.2017

comercial

 interpretarea şi aplicarea art. 72 şi art. 153^12 din Legea nr. 31/1990, în raport cu dispoziţiile art. 1552 şi 1554 - 1555 din Codul civil din 1864 şi ale art. 2030 din Codul civil, respectiv dacă, în societatea pe acţiuni, administratorul statutar al cărui mandat a expirat, fără ca societatea să prelungească mandatul respectiv sau să numească un alt administrator, mai deţine prerogativa reprezentării societăţii

23.
162/21.02.2018
26/20.11.2017
penal

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală în vederea stabilirii calităţii procesuale a entităţii denumite Fondul de garantare a asiguraţilor în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment, precum şi limitele răspunderii în procesul penal.

24.
163/21.02.2018
27/04.12.2017
LMAS

stabilirea competenţei materiale şi funcţionale în soluţionarea litigiilor având ca obiect contestaţia îndreptată împotriva deciziilor de încetare a plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006, formulată de membrii uniunii de creatori care au şi statut de pensionari din sistemul pensiilor militare de stat şi din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, respectiv stabilirea naturii litigiului, dacă este un litigiu de asigurări sociale sau de contencios administrativ.
Ultima actualizare: 22 Feb 2018
eXTReMe Tracker