RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

DECIZIILE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

PRONUNŢATE ÎN RECURS ÎN INTERESUL LEGII

PE ANUL 2018

 

NR.NR. CRT.

MONITORUL OFICIAL

DECIZIA

MATERIA

 

OBIECTUL

1.        

239/19.03.2018

1/22.01.2018

Penal

calificarea şi competenţa de soluţionare a cererii de recunoaştere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunţate de o instanţă străină formulată de condamnat în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanţele române şi deducerii duratei executate în străinătate

2.        

463/5.06.2018

2/19.02.2018

Penal

"Dacă în interpretarea art. 712 şi următoarele din Codul de procedură civilă existenţa unor măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice:

    a) suspendă executarea silită începută de un creditor garantat, al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal?;

    b) determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra aceloraşi bunuri, împiedicând astfel executarea silită începută de un creditor garantat?".

 

3.        

423/17.05.2018

3/19.02.2018

C.A.F.

2. Norma de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, cu modificările şi completările ulterioare (Norma de metrologie legală NML 021-05):

    "3. Cerinţe metrologice şi tehnice

    3.1. Cerinţe metrologice

    3.1.1. Erori maxime tolerate pentru măsurarea vitezei:

    a) pentru măsurarea vitezei, simulată în condiţii de laborator, eroarea maximă tolerată este de:

    - ±1 km/h pentru viteze până la 100 km/h;

    - ±1% din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h;

    b) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrele care funcţionează numai în regim staţionar, eroarea maximă tolerată este de:

    - ±3 km/h pentru viteze până la 100 km/h;

    - ±3% din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h;

    c) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrele care funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare, eroarea maximă tolerată este de:

    - în regim staţionar, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);

    - în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei proprii de deplasare a autovehiculului de patrulare, eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);

    - în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, eroarea maximă tolerată este de:

    - ±4 km/h pentru viteze până la 100 km/h;

    - ±4% din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h. (...)"

 

4.        

388/07.05.2018

4/5.03.2018

CAF

"interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) OUG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenţiei ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituţie publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei".

5.        

448/30.05.2018

5/05.03.2018

LMAS-CAF

competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010, respectiv prematuritatea/admisibilitatea acţiunilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010 formulate în perioada de suspendare a exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii.

6.        

495/15.06.2018

7/19.03.2018

Civil - CAF

stabilirea competenţei materiale de soluţionare a acţiunilor în despăgubiri formulate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, împotriva administratorului unei societăţi înregistrate în registrul comerţului, în situaţia în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul de a se determina dacă acţiunile având acest obiect sunt în competenţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal sau în competenţa instanţei civile.

7.        

501/19.06.2018

8/27.03.2018

CAF

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 96 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 neconsemnarea, în cuprinsul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, a sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, a intervalului de timp în care acesta este suspendat și a temeiului juridic este sancționată cu nulitatea relativă parțială a procesului-verbal, condiționată de producerea unei vătămări care nu poate fi înlăturată decât prin anularea măsurii privind reținerea permisului de conducere.

8.        

536/28.06.2018

10/16.04.2018

LMAS

stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi băneşti (gradaţia corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană) solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi judeţean şi pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a se determina corespunzător instanţa competentă material şi funcţional care trebuie să soluţioneze în prima fază procesuală aceste cereri de chemare în judecată - formulate de reclamanţii - pompieri şi jandarmi ce au calitatea de cadre militare în structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, fără a avea încheiate contracte individuale de muncă, în contradictoriu cu pârâţii inspectorate de jandarmi judeţene, inspectorate pentru situaţii de urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne.

9.        

428/21.05.2018

11/16.04.2018

Civil

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară înlătură obligaţia terţului poprit de a indisponibiliza şi încasările, în contul debitorului poprit, ulterioare suspendării

10.     

570/6.07.2018

12/14.05.2018

Civil

interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013), referitoare la posibilitatea acordării în compensare, pentru imobilele preluate abuziv, şi a altor bunuri decât cele înscrise pe lista bunurilor întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 22^1 alin. (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 (Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013), astfel cum au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014.

11.     

541/29.06.2018

13/14.05.2018

CAF

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare: Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 OUG nr. 2/2001

10.

765/5.09.2018

14/05.09.2018

penal
interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor prevăzute de art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală

11.

885/22.10.2018

15/17.09.2018

penal

stabilirea instanţei competente să soluţioneze cererile formulate de condamnaţi în timpul executării pedepsei în situaţia în care, la momentul formulării acestora, persoana condamnată se află tranzitoriu în alt loc de deţinere decât cel stabilit pentru executarea pedepsei, conform art. 11 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

12

927/2.11.2018

16/17.09.2018

penal

"Natura termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală şi consecinţele nerespectării acestuia."

13.

872/16.10.2018

17/17.09.2018

 

Procedură civilă

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) şi (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi ale art. 35 alin. (2) şi art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, necompetenţa materială procesuală a secţiei/completului specializat este de ordine publică.

14

965/14.11.2018

18/14.11.2018

Procedură civilă

Competența de soluționare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel de către tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, ca urmare a pronunțării D.C.C. nr. 369/2017 (M. Of. nr. 582 din 20 iulie

15.

1055/13.12.2018

19/15.10.2018

CAF

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 60/1991, prin raportare la dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. a) şi d) din aceeaşi lege, în sensul de a se stabili înţelesul sintagmei "în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat"

16.

1081/20.12.2018

21/15.10.2018

Civil

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. d), art. 83 alin. (1) şi art. 86 OUG nr. 26/2000, raportate la dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 77/1994 şi art. 18 şi 23 OUG nr. 88/1997 în ceea ce priveşte dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, a asociaţiilor de tip P.A.S. care au fost înfiinţate în temeiul Legii nr. 77/1994 şi al art. 16 OUG nr. 88/1997, după caz."

17.

47/18.01.2019

22/12.11.2018

Penal

Interpretarea dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, respectiv dacă din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice, indiferent de caracterul voluntar ori nevoluntar al internării, ori se deduce doar perioada internării nevoluntare.

18.

109/12.02.2019

23/12.11.2018

CAF

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 43 OUG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte instanţa de contencios administrativ (curtea de apel sau tribunalul) competentă să soluţioneze litigiile care au ca obiect acţiuni în anularea deciziilor de imputare şi a hotărârilor comisiilor de jurisdicţie a imputaţiilor, constituite la nivelul ministerelor şi autorităţilor publice centrale, atunci când reclamanţii au urmat procedura administrativ-jurisdicţională prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998".

19.

46/17.012019

24/26.11.2018

LMAS

interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) teza ultimă OUG nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul reglementat de art. 30 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Ultima actualizare: 14 Feb 2019
eXTReMe Tracker