RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site
   

DECIZIILE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

PRONUNŢATE ÎN RECURS ÎN INTERESUL LEGII

PE ANUL 2019

 

NR.NR. CRT.

MONITORUL OFICIAL

DECIZIA

MATERIA

OBIECTUL SESIZĂRII

 1.

187/8.03.2019

1/14.01.2019

penal

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor vizând încadrarea juridică a faptei unei persoane audiate ca martor de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată în dispoziţiile art. 273 alin. (1) din Codul penal (mărturie mincinoasă) sau în dispoziţiile art. 273 alin. (1) din Codul penal în concurs formal cu art. 269 alin. (1) din Codul penal (favorizarea făptuitorului), cu aplicarea art. 38 alin. (2) din acelaşi cod.

 2.

237/7.03.2019

5/14.01.2019

comercial

"Dispoziţiile art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pot fi interpretate în sensul că planul de reorganizare a debitorului poate prevedea eşalonarea la plată a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare)?".

 3.

197/12.03.2019

6/11.02.2019

civil

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.616 - 1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529 - 531 din Codul civil şi art. 729 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă, referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor, atunci când copiii au fost separaţi, iar fiecare dintre părinţi prestează întreţinere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el".

 4.

343/6.05.2019

7/11.02.2019

LMAS

    "În interpretarea prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007 (Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007), şi art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare (Legea-cadru nr. 330/2009), să se stabilească momentul până la care reclamanţii - magistraţi sunt îndreptăţiţi să beneficieze de plata drepturilor băneşti majorate cu indexările în procent de 18%, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, respectiv dacă aceste indexări puteau fi acordate numai până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 sau, dimpotrivă, acestea ar fi trebuit acordate şi plătite reclamanţilor şi după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009."

 5.

427/30.05.2019

8/11.02.2019

Penal

"În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, modificată prin Legea nr. 169/2017, stabileşte următoarele:

  Competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 pentru restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară şi care se regăseşte în pedeapsa în a cărei executare se află revine instanţei de executare sau instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, pe calea contestaţiei la executare întemeiate pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală”

 6.

459/ 7 .06. 2019

9/11.03.2019 

LMAS

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran nu poate fi considerată activitate desfăşurată în „unitate minieră” şi încadrată în condiţii speciale de muncă.

 7.

472/11.06.2019

10/8.04.2019

penal

soluţionarea propunerii de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale în cazul în care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, prevăzută de art. 342 alin. (6) din Codul penal".

 

 8.

586/16.07.2019

12/8.04.2019

CAF

"Situaţia impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate în procedură, pentru perioada ulterioară deschiderii acesteia, respectiv ordinea lor de prioritate la distribuiri [art. 121 alin. (1) pct. 1 şi art. 123 pct. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 85/2006, cu corespondent în art. 159 şi art. 161 din Legea nr. 85/2014], în următoarele situaţii punctuale:

- pentru sume datorate bugetelor locale, aferente perioadei dintre deschiderea procedurii şi data intrării în faliment, în cazul în care acestea au fost declarate şi înscrise ca atare în tabelul suplimentar;

- pentru sume datorate bugetelor locale, aferente perioadei dintre deschiderea procedurii şi data intrării în faliment, în cazul în care acestea nu au fost declarate şi înscrise ca atare în tabelul suplimentar;

- pentru sume datorate bugetelor locale, aferente perioadei ulterioare intrării debitoarei în faliment."

 

 9.

440/3.06.2019

13/8.04.2019

civil

interpretarea şi aplicarea art. 492 din Codul civil din 1864, art. 579 alin. (1), art. 577 alin. (2) din Codul civil, art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 10.

476/11.06.2019

14/8.04.2019

civil

In interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, instanța de judecată este competentă să soluționeze nu numai contestația formulată împotriva hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, ci și acțiunea prin care expropriatul contestă despăgubirile estimate şi solicită atât stabilirea acestora de către instanţă, cât şi obligarea expropriatorului la plată, ulterior emiterii deciziei de expropriere şi consemnării sumelor aferente despăgubirilor, în cazul lipsei nejustificate a acestei hotărâri

 11.

789/30.09.2019

15/20.05.2019

penal

„interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală în cazul suspecţilor sau inculpaţilor minori care au împlinit vârsta de 16 ani”

 12.

773/24.09.2019

16/20.05.2019

civil

"În interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, în cazul în care instanţa de judecată a soluţionat fondul notificării în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, se impune a fi obligată entitatea notificată să înainteze dispoziţia, la emiterea căreia a fost obligată de instanţă, împreună cu dosarul administrativ, direct către Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor sau, dimpotrivă, se impune ca dosarul administrativ, împreună cu dispoziţia ce va fi emisă de entitatea notificată în executarea hotărârii judecătoreşti astfel pronunţate, să fie înaintat către Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, după efectuarea controlului de legalitate de către prefect?".

 13.

899/7.09.2019

17/20.05.019

civil

"Admisibilitatea căii de atac a recursului împotriva hotărârilor prin care au fost soluţionate cereri de revizuire întemeiate pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă".

 

 14.

621/26.07.2019

18/3.06.2019

civil

În interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 714 şi art. 95 din Codul de procedură civilă, secţiile civile ale tribunalelor sunt competente funcţional să soluţioneze apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii asupra contestaţiilor formulate împotriva executărilor silite pornite în temeiul dispoziţiilor art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

15.

860/24.10.2019

19/3.07.2019

LMAS

"Interpretarea dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), raportat la art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat (Decretul nr. 167/1958), şi a dispoziţiilor art. 211 lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 62/2011), ambele cu aplicarea art. 12 din Decretul nr. 167/1958, respectiv a art. 2.526 din Codul civil, urmând a statua dacă actul de control întocmit de Curtea de Conturi sau de alt organ cu atribuţii de control, prin care s-a stabilit în sarcina angajatorului obligaţia de a acţiona pentru recuperarea unui prejudiciu produs de un salariat (în baza art. 254 din Codul muncii) ori rezultat în urma plăţii către acesta a unor sume necuvenite (în baza art. 256 din Codul muncii), marchează sau nu, în funcţie de data întocmirii, comunicării sau dobândirii caracterului executoriu, începutul termenului de prescripţie extinctivă a acţiunii pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului."

 

15.

872/29.10.2019

21/24.06.2019

CAF-LMAS

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din anexa nr. VII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea-cadru nr. 284/2010), în ceea ce priveşte acordarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă/serviciu şi plata drepturilor salariale aferente, cu luarea în considerare şi a perioadei de studii în unitatea de învăţământ militar.

16.

853/22.10.2019

22/24.06.2019

CAF

interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act.

17.

1001/12.12.2019

24/14.10.2019

civil

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată

18.

64/30.01.2020

29/11.11.2019

penal

"dacă este posibilă aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) - o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii."

 

 19.

133/19.02.2020

31/11.11.2019

civil

"Dacă instanţa învestită prin hotărâre de declinare a competenţei poate invoca necompetenţa materială/funcţională, fără a-şi verifica competenţa materială/funcţională în temeiul dispoziţiilor de drept aplicabile, doar cu motivarea că instanţa care a declinat competenţa în favoarea sa nu a invocat excepţia necompetenţei materiale în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 131 din Codul de procedură civilă, apreciindu-se astfel că această instanţă a devenit competentă să soluţioneze cauza ca urmare a pronunţării unei încheieri interlocutorii prin care a reţinut că este competentă material/funcţional."

 Ultima actualizare: 20 Feb 2020
eXTReMe Tracker