RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

1. Programul de lucru cu publicul

În timpul vacanței judecătorești 2018, programul de lucru cu publicul se desfășoară în zilele de marți și joi, între orele 1000 – 1300, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, cu excepția materiei penale și a zilelor în care se desfășoară ședințe de judecată, când accesul nu va fi limitat.

Programul de lucru cu publicul, cu excepţia vacanţei judecătoreşti:

 Registraturi  Arhive  Biroul de informare şi relaţii cu publicul
 Accesul în Palatul de Justiţie
 şedinţele de judecată
zilnic, de luni până vineri, între orele
9:00 – 13:00
zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 13:00
zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 16:00
este permis, începând cu ora 8:00, pe la intrarea principală din str. Splaiul Independenţei încep, de regulă, la ora 9:00

La nivelul Curţii de apel Bucuresti - potrivit Regulamentului de Ordine Interioara, nu se ţin audienţe.


2. Date de identificare fiscală: CIF 17019105 - Curtea de Apel Bucuresti

 

Plata taxelor judiciare de timbru pentru persoane fizice si juridice


        Î
n conformitate cu prevederile art. 40 din
OUG   nr. 80/2013 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru:


        "Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

        Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea."Cheltuieli judiciare
 

Potrivit art.46 și art.49 ( 2 ) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru:

 „Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare se constituie venit la bugetul de stat  şi se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia.

Acestea se pot achita la Agenţiile de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor fiscale.

Obligaţia de plată a cheltuielilor judiciare către stat constituie creanţă fiscală. Dispozitivul hotărârii, cuprinzând obligaţia de plată către stat a sumelor avansate din bugetul statului, constituie titlu executoriu şi se comunică de îndată organelor competente.”

 

 Potrivit art. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

   „ (1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înţelege:

    a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

    b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;

    c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

    d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.”Cauţiune

 În conformitate cu prevederile art. 671 și art. 1057 din Legea   nr. 134/2010 din  1 iulie 2010    *** Republicată privind Codul de procedură civilă :

        "Depunerea şi consemnarea de cauţiuni sau alte sume

    (1) Depunerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la desfăşurarea, potrivit legii, a executării silite ori al obţinerii suspendării executării silite, depunerea sumelor cu afectaţiune specială, precum şi depunerea sau consemnarea sumelor reprezentând veniturile bunurilor urmărite ori preţul rezultat din vânzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank - S.A., Trezoreria Statului sau la orice altă instituţie de credit care are în obiectul de activitate operaţiuni de consemnare la dispoziţia instanţei de executare sau a executorului judecătoresc.

    (2) Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege.

    (3) Eliberarea acestor sume se face persoanelor îndreptăţite sau reprezentanţilor acestora numai pe baza dispoziţiei executorului judecătoresc ori a instanţei de executare, după caz.

    (4) Dispoziţiile art. 1.057 şi următoarele privitoare la cauţiunea judiciară se aplică în mod corespunzător.”

                 ART. 1057:

    "Stabilirea cauţiunii şi depunerea ei

    (1) Când legea prevede darea unei cauţiuni, suma datorată de parte cu acest titlu se stabileşte de către instanţă în condiţiile legii şi se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank - S.A. sau la orice altă instituţie de credit care efectuează astfel de operaţiuni, pe numele părţii respective, la dispoziţia instanţei sau, după caz, a executorului judecătoresc."

 Numărul de cont pus la dispoziţie de CEC BANK (Calea Victoriei nr. 11-13. Sector 3, Bucureşti) pentru consemnarea unei cauţiuni este:

  RO91CECEB50470RON0000000

 Cod identificare fiscal Curtea de Apel Bucuresti – 17019105


Numărul de cont pentru plăti onorarii experti - Biroul Local de Expertize Bucuresti

RO88CECEB312G9RON1637089

3. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea instantei

 • Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare ;

4. Atributiile compartimentelor auxiliare de specialitate şi departamentul economico-financiar si administrativ
5. Persoanele responsabile cu difuzarea informatiilor publice

6. Date financiare:

 • Surse financiare: Curtea de apel Bucureşti este finanţată din bugetul de stat.
  • Informatiile cu privire bilanturi contabile se regăsesc la rubrica Informaţii cu privire la execuţia bugetară şi achiziţii publice

  7. Programe si strategii proprii

  8. Lista documentelor de interes public

  9. Lista documentelor produse şi/sau gestionate de Curtea de apel Bucureşti

  10. Modalitatea de contestare a deciziei privind dreptul la acces la informaţiile de interes public  Ultima actualizare: 05 Sep 2018
  eXTReMe Tracker