Competenţă

În cadrul cabinetului preşedintelui şi al cabinetelor celor trei vicepreşedinţi ai Curţii de Apel Bucureşti sunt exercitate atribuţii manageriale vizând organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor adminstrativ-judiciare efectuate în cadrul curţii şi instanţelor arondate acesteia.

Competenţele preşedintelui şi vicepreşedinţilor curţii sunt prevăzute în Legea nr. 304/2022 (art. 48 şi următoarele) privind organizarea judiciară şi Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022.

  • Preşedinţii şi vicepreşedinţii curţii iau măsuri pentru organizarea şi buna funcţionare a instanţei pe care o conduc şi, după caz, a instanţelor din circumscripţia acesteia, asigură şi verifică respectarea obligaţiilor statutare şi a regulamentelor de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate.
  • Verificările efectuate personal de preşedinte sau vicepreşedinţi ori prin judecători anume desemnaţi respectă principiile independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii, precum şi autoritatea de lucru judecat.
  • Preşedintele curţii, în esenţă: asigură şi verifică, personal sau prin intermediul vicepreşedintelui ori al altor judecători pe care îi desemnează în acest scop, respectarea obligaţiilor legale, a regulamentelor, a hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărârilor adunărilor generale şi ale colegiilor de conducere de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate; urmăreşte permanent realizarea unui management eficient al resurselor umane la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia; repartizează, organizează şi controlează personalul din cadrul compartimentelor auxiliare ale curţii de apel; înfiinţează şi desfiinţează completele specializate ale secţiilor instanţei pe care o conduce; organizează şi coordonează activitatea de repartizare aleatorie a cauzelor şi stabileşte regulile aplicabile în situaţiile neprevăzute de lege sau de regulament; propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în funcţia de preşedinte de secţie, precum şi revocarea din această funcţie; desemnează judecătorii care răspund de organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor de la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia; desemnează judecătorii care urmează să îndeplinească, potrivit legii, şi alte atribuţii decât cele privind activitatea de judecată; deleagă, cu acordul lor, judecătorii de la instanţele din circumscripţia curţii de apel, în condiţiile legii; numeşte personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ al curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, aprobă transferul, delegarea, detaşarea şi dispune promovarea, aplicarea sancţiunilor disciplinare şi încetarea raporturilor de serviciu şi de muncă pentru aceste categorii de personal, în condiţiile legii; convoacă, anual sau ori de câte ori este necesar, adunarea generală a judecătorilor curţii de apel; convoacă colegiul de conducere al curţii şi prezidează şedinţele acestuia; este ordonator secundar de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare, atribuţie delegată managerului economic.
  • Vicepreşedintele curţii, în esenţă: asigură şi verifică respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători, personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ; asigură cunoaşterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei europene, precum şi a hotărârilor obligatorii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; organizează informarea judecătorilor cu privire la actele normative nou-apărute; organizează studiul profesional al judecătorilor, urmăreşte realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare; organizează activitatea de formare profesională continuă a judecătorilor de la curtea de apel şi de la instanţele din circumscripţia acesteia; asigură controlul permanent asupra modului în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acesteia; urmăreşte şi ia măsuri pentru operaţionalitatea bazei tehnice şi a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedură, a comunicărilor şi notificărilor prevăzute de lege, prin mijloace electronice; urmăreşte şi ia măsuri pentru operaţionalitatea bazei de date informatice privind personalul de la curtea de apel şi de la instanţele din circumscripţie, precum şi pentru întreţinerea acesteia în condiţii optime; organizează paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii; coordonează activitatea corpului de jandarmi la nivelul curţii de apel.
  • În cadrul cabinetului preşedintelui îşi desfăşoară activitatea prim-grefierul curţii care coordonează şi controlează activitatea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex, atât al instanţei la care funcţionează, cât şi al instanţelor din circumscripţie şi are, în esenţă, următoarele atribuţii: coordonează şi controlează activitatea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex, de la curte şi instanţele din circumscripţie; întocmeşte fişele posturilor pentru personalul auxiliar de specialitate şi pentru personalul conex; asigură evidenţa şi gestionarea datelor şi documentelor ce nu sunt destinate publicităţii şi verifică modul în care se asigură securitatea lucrărilor; ţine registrele speciale prevăzute de lege; păstrează registrul de control al curţii; duce la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea pazei sediului instanţei, securităţii bunurilor, pazei contra incendiilor şi protecţiei muncii; verifică modul în care se respectă regulile de acces al publicului în incinta instanţei; întocmeşte acte de constatare a neregulilor evidenţiate în activitatea personalului auxiliar de specialitate şi conex controlat şi sesizează preşedintele instanţei pentru luarea măsurilor corespunzătoare; urmăreşte respectarea de către personalul auxiliar de specialitate şi conex al instanţelor a normelor de conduită în raporturile cu avocaţii şi cu publicul; organizează şi supraveghează activitatea de arhivare electronică a dosarelor, în funcţie de resursele disponibile; ţine evidenţa executorilor judecătoreşti; asigură secretariatul colegiului de conducere, etc.
  • În cadrul cabinetului preşedintelui şi cabinetelor vicepreşedinţilor îşi desfăşoară activitatea patru grefieri cu atribuţii de secretariat, sprijinind preşedintele şi vicepreşedinţii în activitatea desfăşurată şi care, în principal, sunt: primesc, înregistrează, prezintă spre rezolvare şi comunică corespondenţa şi alte lucrări de la/la secţii, compartimente, instanţe, alte instituţii; ţin evidenţa lucrărilor de rezolvat în relaţia cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Inspecţia Judiciară, secţiile/compartimentele Curţii, instanţele arondate, cetăţenii care adresează petiţii; realizează documentarea în vederea rezolvării şi redactează proiectele acestor lucrări; centralizează puncte de vedere de la secţii/instanţe arondate, pe probleme de drept, atunci când sunt solicitate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Agentul Guvernamental, Avocatul Poporului, etc.; facilitează legăturile cabinetelor în interiorul şi exteriorul instanţei; asigură arhivarea documentelor; grefierul de la cabinetul preşedintelui asigură secretariatul colegiului de conducere.
  • În cadrul cabinetului preşedintelui îşi desfăşoară activitatea şi un grefier statistician care, în principal: efectuează zilnic înregistrările de statistică judiciară, întocmeşte periodic dările de seamă statistice, completează şi păstrează fişele inculpaţilor; exploatează aplicaţia de statistică judiciară; întocmeşte situaţii statistice lunare şi după caz, trimestriale/semestriale/anuale, vizând principalii indicatori de eficienţă ai activităţii instanţei; efectuează lucrările de statistică judiciară dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, pe care le înaintează la datele fixate, şi orice alte situaţii statistice solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii, preşedintele instanţei, precum şi de Ministerul Justiţiei; redactează situaţiile statistice necesare elaborării raportului anual de activitate, etc. De asemenea, îşi desfăşoară activitatea şi un grefier care asigură secretariatul comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor.
Skip to content