Compartimentul economico-financiar şi administrativ

Competenţă

Funcționează în baza art. 136 și următoarele din Legea nr. 304/2022 și art. 68 și următoarele din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești.
Compartimentul economico-financiar și administrativ are ca atribuții principale efectuarea operațiunilor financiar-contabile, evidența bunurilor, asigurarea condițiilor materiale pentru desfășurarea activității instanțelor și gospodărirea sediilor acestora.
În cadrul compartimentului economico-financiar şi administrativ funcţionează:

 • compartimentul financiar-contabil;
 • compartimentul administrativ;
 • compartimentul resurse umane;
 • compartimentul achiziţii publice şi patrimoniu;
 • inginerul constructor.

Compartimentul economico-financiar şi administrativ este condus de un manager economic, care este subordonat preşedintelui curţii de apel şi exercită următoarele atribuţii:

 • conduce compartimentul economico-financiar și administrativ;
 • răspunde pentru organizarea și ținerea contabilității financiare și de gestiune, potrivit dispozițiilor legale;
 • coordonează activitatea de elaborare și fundamentare a bugetului anual de venituri și cheltuieli;
 • îndeplinește, pe baza delegării primite din partea ordonatorilor de credite, atribuțiile prevăzute de lege;
 • răspunde de utilizarea creditelor bugetare și de realizarea veniturilor, de folosirea cu eficiență a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor încredințate instanței, de organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra stării patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;
 • coordonează activitatea de administrare a sediilor instanțelor și ia măsuri pentru asigurarea condițiilor materiale în vederea desfășurării corespunzătoare a activității acestora;
 • elaborează programul pentru activitatea economică și administrativă a instanțelor în vederea realizării sarcinilor curente și de perspectivă;
 • ia măsuri pentru elaborarea și fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparații curente și capitale ale sediilor și obiectivelor de investiții;
 • urmărește și răspunde de realizarea lucrărilor de reparații și a obiectivelor de investiții;
 • organizează ținerea evidenței tuturor imobilelor din proprietatea și administrarea instanțelor, precum și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora;
 • răspunde de organizarea controlului financiar preventiv și a controlului intern;
 • informează compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Justiției sau, după caz, al Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la deficiențele constatate de organele de control ale statului, prin transmiterea unei copii de pe procesele-verbale întocmite, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii;
 • consultă instanțele din circumscripție în legătură cu elaborarea și fundamentarea bugetului anual de venituri și cheltuieli.

Componenţă:

 • Cârjă Bogdan – manager economic
 • Neamţu Elena – şef compartiment financiar-contabil

Compartimentul financiar

 • Necula Gina
 • Bălan Daniela
 • Ion Lorelai Elena

Compartiment contabilitate

 • Ungureanu Mirela
 • Chiţimia Amalia -Carmen
 • Damian Nicoleta Iulia
 • Creiţă Aurelia-Dana
 • Florea Andreea Liana
 • Buzoianu Ninel Ştefan

Compartiment achiziţii publice şi patrimoniu

 • Bîrţoiu Adela
 • Constantinescu Dragoş-Alexandru
 • Filipescu George Daniel

Compartiment administrativ

 • Beldiman Mihai – şef serviciu administrativ
 • Căpraru Marius Iulian
 • Zane Mioara
 • Apostu Andrei Ionuţ

Date de contact

 • Cârjă Bogdan – manager economic
 • Camera: M06, situată la mezanin
 • Telefon: (+40) 372 125 350; (+40) 213 195 180, interior 500
 • Fax: (+40)213 192 697
 • E-mail: bogdan.cirja@just.ro

Compartimentul financiar-contabil

 • Camera: M08, situată la mezanin
 • Telefon: (+40) 372 125 352; (+40) 213 195 180, interior 311
 • Email: elena.neamtu@just.ro

Compartiment administrativ

 • Camera: P71, situată la parter
 • Telefon: (+40) 372 125 358; (+40) 213 195 180, interior 297
 • Fax: (+40) 213 114 950
 • E-mail: mihai.beldiman@just.ro

Şoferi

 • Grigore Nicușor
 • Mihai Mihai
 • Neață Costel
 • Stănici Marius-Mădălin
 • Șalaru Bogdan-Gabriel
 • Șerban Mihai-Cristian
 • Bărbulescu Cătălin-Cristian
 • Șornea Marius-Mihai
 • Cuțurui Răzvan-Ionuț
 • Grigore Nicuşor
Skip to content