Resurse Umane

Competenţă

Potrivit dispozițiilor art. 72 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, compartimentul resurse umane funcționează în cadrul departamentului economico-financiar și administrativ și are ca principale atribuții:

 • întocmește anual propunerile de state de funcții și de personal, pe care le înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite până la termenele stabilite de acesta. Înaintează un exemplar al propunerii de stat de funcții și personal, aprobat de către ordonator, compartimentului financiar-contabil, pentru întocmirea proiectului de buget, până la data stabilită de lege;
 • completează și ține la zi evidența pentru întregul personal al curții de apel sau al tribunalului, tribunalelor specializate și judecătoriilor din circumscripția acestuia;
 • întocmește și înregistrează la inspectoratul de muncă registrele de evidență a salariaților, în condițiile legii;
 • inițiază și efectuează demersurile necesare declanșării și organizării examenelor sau concursurilor de recrutare, definitivare, avansare, promovare a personalului auxiliar de specialitate și conex, a funcționarilor publici și a personalului contractual, asigurând sprijinul logistic necesar desfășurării acestora;
 • efectuează demersurile necesare procedurilor de delegare, detașare, transfer, suspendare și încetare a raporturilor de muncă pentru personalul prevăzut la lit. d);
 • efectuează demersurile necesare cu privire la înaintarea propunerilor de încadrare, promovare, suspendare și încetare a activității, delegare, detașare și transfer pentru judecătorii instanței, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii și al Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 • comunică Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii deciziile de acordare a concediilor de creștere a copilului sau a concediilor fără plată privind judecătorii din raza curții de apel, pentru a fi depuse la dosarele profesionale ale acestora;
 • efectuează demersurile necesare cu privire la transformarea posturilor și la modificarea schemelor de personal;
 • efectuează lucrările privind încadrarea, promovarea, transformarea postului și încetarea activității pentru personalul numit de președintele curții de apel;
 • efectuează lucrările necesare privind dosarele de pensie;
 • întocmește și transmite la Ministerul Justiției sau, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție adeverințele nominale cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, pentru personalul care beneficiază de acestea, potrivit legii;
 • efectuează lucrările necesare privind acordarea sau modificarea drepturilor salariale pentru personalul curții de apel și al instanțelor din circumscripția acesteia, potrivit competențelor legale;
 • asigură gestionarea dosarelor profesionale aferente tuturor categoriilor de personal, conform prevederilor legale;
 • întreține și actualizează permanent baza de date informatizată privind personalul de la instanțele din circumscripția curții de apel și asigură menținerea legăturii, prin sistemul informatizat, cu direcția de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; personalul de specialitate informatică asigură sprijin pentru aspectele de ordin tehnic;
 • transmite, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, către Consiliul Superior al Magistraturii evidența posturilor de personal auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești din circumscripția curții de apel;
 • ține evidența evaluărilor și sancțiunilor disciplinare pentru personalul instanței, altul decât judecătorii;
 • efectuează raportările statistice corespunzătoare specificului postului către Institutul Național de Statistică și celelalte comunicări de date necesare, potrivit legii;
 • primește și rezolvă corespondența privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă;
 • colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcțiilor publice și al carierei funcționarilor publici;
 • întocmește, păstrează și arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic și materiale preconstituite, aprobat prin ordin al ministrului justiției, registrele, opisele, documentele proprii, precum și dosarele profesionale, pe care le gestionează până la data predării la arhivă;
 • păstrează evidența și datele de contact ale tuturor categoriilor de personal pensionat care beneficiază de pensia de serviciu și informează aceste persoane ori de câte ori intervin modificări ale bazei de calcul, în sensul majorării îndemnizației de încadrare brută lunară pe care o are un judecător sau grefier în activitate, în situațiile prevăzute de lege;

Componenţă

 • Tacu Florina-Cristina
 • Dobrescu Claudia
 • Georgescu Raluca Ioana
 • Similea Alina Florentina
 • Popa Tanţa Aurelia
 • Tîrdea Mihaela Ştefania

Moduri de contact

Skip to content