Procedura legalizare

Procedura de eliberare a copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti și a certificatelor de grefă

 Eliberarea copiilor legalizate se face de instanţa la care se află dosarul.

 Pentru eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești, se recomandă utilizarea aplicației e-legalizare care se găsește pe prima pagină a site-ului.

Pentru persoanele care nu doresc utilizarea aplicației, în vederea obținerii copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești, sunt necesare următoarele:

  • cerere formulată de parte personal sau prin reprezentant (având asupra sa dovada acestei calități);
  • hotărârea în copie simplă (față/verso) care se dorește a fi legalizată;
  • dovada achitării taxei judiciare de timbru, în original, în cuantum de 5 lei pentru fiecare exemplar solicitat.

În măsura în care solicitantul nu deţine hotărârea judecătorească a cărei legalizare o solicită, va achita cu titlu de taxă de timbru şi suma de 0,2 lei/fiecare pagină, urmând ca aceste copii să fie efectuate de instanţă, la solicitarea expresă a părţii.

În situaţii excepţionale, în vederea transmiterii copiilor legalizate prin intermediul oficiului poştal, este obligatoriu ca persoana care formulează cererea să ataşeze la aceasta, pe lângă înscrisurile mai sus menționate, un plic timbrat autoadresat.

În ipoteza în care la cerere nu se va anexa plicul timbrat autoadresat, cererea nu se va transmite prin intermediul oficiului poştal, solicitantul având posibilitatea de a se prezenta la arhiva instanţei pe rolul căreia se află dosarul în vederea ridicării hotărârii judecătoreşti legalizate.

Pentru eliberarea certificatelor de grefă referitoare la stadiul dosarului/soluția pronunțată, sunt necesare următoarele.

  • cerere formulată de parte personal sau prin reprezentant (având asupra sa dovada acestei calități);
  • dovada achitării taxei judiciare de timbru, în original, în cuantum de 1 leu/pagină certificat de grefă;

În situaţii excepţionale, în vederea transmiterii certificatelor de grefă prin intermediul oficiului poştal, este obligatoriu ca persoana care formulează cererea să ataşeze la aceasta, pe lângă înscrisurile mai sus menționate, un plic timbrat autoadresat.

În ipoteza în care la cerere nu se va anexa plicul timbrat autoadresat, cererea nu se va transmite prin intermediul oficiului poştal, solicitantul având posibilitatea de a se prezenta la arhiva instanţei pe rolul căreia se află dosarul în vederea ridicării certificatului de grefă.

Potrivit art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru „taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local. Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.”

Model cerere pentru eliberare certificat de grefa – detalii

Model cerere pentru eliberarea de copii legalizate – detalii

Skip to content