Competența materială a secţiei a IX-a de contencios administrativ şi fiscal este stabilită în principal în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, dar şi cu alte dispoziții legale, cu caracter special, care prevăd expres competența instanței de contencios administrativ în diverse materii, fie ca instanță de fond, fie ca instanță de control judiciar.

Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal soluţionează:

  • în fond litigii privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei, precum şi alte cauze date în competenţa curţilor de apel prin legi speciale;
  • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă, în materie de contencios administrativ şi fiscal, în cazurile prevăzute de lege;
  • recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă, în materie de contencios administrativ şi fiscal, în cazurile prevăzute de lege;
  • în materia concurenţei, soluţionează plângerile împotriva deciziilor Consiliului Concurenţei în condiţiile Legii nr. 21/1996;
  • cauze în materia regimului juridic al străinilor, potrivit O.U.G. nr. 194/ 2002 privind regimul juridic al străinilor în România, republicată;
  • cauze privind anularea rezoluţiilor Inspecţiei Judiciare (Legea nr. 305/2022, republicată);
  • cauze privind procedurile din materia valorilor mobiliare potrivit Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi altele;
  • cauze vizând anularea actelor autorităţilor de reglementare (ASF, ANCOM, ANRE);
  • căi de atac extraordinare, în condiţiile prevăzute de lege;
  • cereri de strămutare şi conflicte de competenţă, în condiţiile legii.
Skip to content