Competența materială a Secţiei a X-a de Contencios Administrativ şi Fiscal şi pentru Achiziţii Publice este stabilită în principal în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. (1) şi (3), precum şi art. 53 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fie ca instanţă de fond, fie ca instanţă de control judiciar.

Secţia a X-a de Contencios Administrativ şi Fiscal şi pentru Achiziţii Publice soluţionează:
În materia achiziţiilor publice:

  • plângerile împotriva hotărârilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice precum şi a lucrărilor referitoare la infrastructura de transport naţional, în condiţiile art. 32 din Legea nr. 101/2016;
  • procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor, în condiţiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016;
  • documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, în conformitate cu prevederile secţiunii a 2-a - Soluţionarea litigiilor în instanţa de judecată, în condiţiile art. 53 alin. 1^3 din Legea nr. 101/2016;
  • soluţionarea conflictelor de competenţă;
Skip to content