Solicitare informaţii

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină în condiţiile legii, informaţiile de interes public. Informaţiile pot fi solicitate în scris, electronic sau verbal. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

  • autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
  • informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
  • numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

  • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Dosarele și evidențele instanței privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, în condițiile prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă.

Accesul reprezentanţilor mass-media la informaţiile de interes public, în vederea îndeplinirii rolului acestora de informare a opiniei publice, este asigurat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 şi Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/17 septembrie 2019. Accesul reprezentanţilor mass-media la dosarele şi la evidenţele instanţei este permis, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Comunicarea publică trebuie să asigure un echilibru între dreptul cetăţenilor de a fi informaţi şi respectarea unor valori, precum: protecţia vieţii private şi de familie; dreptul la imagine; prezumţia de nevinovăţie; imparţialitatea actului de justiţie; protecţia datelor cu caracter personal.

Modalităţi de contestare a deciziei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Potrivit art. 22 din Legea nr. 544/2001, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
• Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
• Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de apel este definitivă.
• Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
• Potrivit art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1) și art. 36 alin. (1)-(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
• Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.
• Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
• În condițiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.
• Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.

În vederea facilitării accesului la informaţiile de interes public cetăţenii pot utiliza formularele ataşate, utilizarea acestora fiind opţională.

Skip to content